Praktejder
King Eider (Somateria spectabilis)

 

Tyludden Halmstad 2008-03-28

                                                                                                                      İFoto Annika Byskata