Gärdsmyg
Wren (Troglodytes troglodytes)
 

Varberg April 2010

                                                                                                                                                           ©Foto Annika Byskata
Sida 2